SMS Software

Fakturisanje usluga

Izrada dokumenata

 • Fakture

 • Profakture

 • Parametizacija režima rada

  • Režim bruto iznosa - unosi se iznos sa PDV, osnovica i PDV se automatski obračunavaju na osnovu poreske tarife definisane u šifarniku usluga.

  • Režim neto unosa - unosi se neto iznos (osnovica), a PDV se automatski obračunava

  • Opcioni režim izračunavanja iznosa na osnovu količine i cene usluge koja se zadaje u skladu sa izabranim režimom rada (bruto, neto)

 • Automatsko povezivanje avansa sa fakturama

 • Listanje dokumenata

Automatsko knjiženje

 • Knjiženje avansnih računa i faktura po korisnički definisanom modelu u knjigu izlaznih računa PDV evidencije (ako je izdavalac računa obveznik PDV)

 • Knjiženje faktura po korisnički definisanom modelu u finansijsko knjigovodstvo (ako izdavalac računa nije obveznik PDV)

Izveštaji

 • KPO obrazac

 • Kartica i specifikacija naplate

 • Kartica i specifikacija primljenih avansa

 • Kartica i specifikacija fakturisanja po kupcima

 • Kartica i specifikacija fakturisanja po uslugama