SMS Software

Agrarno poslovanje

Funkcije programa

 • Veza sa vagom (bruto-neto težina, tara)

 • Prijem robe po unapred definisanim standardima preračuna na količinu po SRPS

 • Prijem robe uz svođenje primljene kolićine na SRPS standard uz primenu korisnički definisanih parametara po svakom artiklu i (opciono) poslovnici/magacinu uz opcioni obračun troškova uskladištenja, čuvanja, sušenja, elevacije. Paralelno zaduženje po stvarnim primljenim i SRPS količinama. Štampa prijemog lista

 • Otkup robe sa obračunom PDV naknade poljoprivredniku i zaduženjem sopstvenog magacina (kalkulacija).  Štampa otkupnog lista.

 • Iskladištenje robe uz svođenje izdate količine na SRPS uz primenu korisnički definisanih standarda kvaliteta robe i eventualnih troškova.

 • Promena vlasništva – prenos vlasništva uskladištene robe sa jednog poljoprivrednika na drugog.

 • Ugovor o kompenzaciji – Evidencija ugovorenih količina po vrsti artikla i datumu isporuke, kontrola, kartica,stanje. Štampa dokumenata

 • Automatsko formiranje odgovarajućih dokumenata u robnom knjigovodstvu.

 • Automatsko formiranje naloga za knjiženje u PDV evidenciju, finansijskom knjigovodstvu

Pregledi

 • Stanje uskladištenih količina robe po poljoprivrednicima i artiklima

 • Stanje po ugovorima, dospelost.

 Izveštaji

 • Kartica poslovanja sa poljoprivrednicima - prijem, otkup, iskladistenje.   

 • Stanje po poljoprivrednicima (primljeno, otkupljeno, izdato, rezervisano po ugovoru)

 • Kartica i statistički pregledi prijema i otkupa po kvalitetu (vlaga, primese, hektolitarska težina,…)

Periodične obrade

 • Formiranje naloga za knjiženje početnog stanja na osnovu završnog stanja prethodne godine po magacinima I poljoprivrednicima

 • Popis

  • Formiranje spiskova za popis

  • Štampa popisnih lista

  • Obrada rezultata popisa

  • Formiranje dokumenta popisa

  • Štampa zapisnika popisa

Pomočne funkcije

 • Evidencija poljoprivrednika - korisnika uluga skladištenja

 • Definisanje parametara svodjenja na SRPS  po artiklima i poslovnicama, posebno pri prijemu i iskladištenju po sledećim kriterijumima :

  • Kvalitet  (vlažnost, primese hektolitarska težina, lom, nagorelost zrna,…)

  • Troškovi (uskladištenje, čuvanje, sušenje, elevacija)

 • Definisanje ovlašćenja operatera ili operaterskih profila za rad na pojedinim poslovima

 • Definisanje modela za automatske funkcije programa (knjizenje u PDV evidenciju, finansijsko knjigovodstvo, prenos u robno).