SMS Software

Robno-komercijalno poslovanje

Nabavka

 • Narudžbenica 

  • Mogućnost korišćenja šifara artikala dobavljača

  • Mogućnost prebacivanja dokumenta na prijemnicu ili otpremnicu

 • Prijemnica

  • Eksterna i interna

  • Magacinska prijemnica (cena nije obavezna)

  • Prebacivanje dokumenta u kalkulaciju

 • Devizna predkalkulacija

  • Unos JCI-a, kursa, troškova carine i ostalih manipulativnih troškova

  • Automatski i naknadni preračun nabavne cene

  • Smeštaj artikala u unutrašnji promet nakon obračuna nabavne cene

  • Automatsko knjiženje

 • Kalkulacija

  • Eksterna i interna

  • Prethodni PDV

  • Unos troškova

  • Podrška za barkod skenere

  • Zaduživanje i razduživanje ambalaže

  • Automatsko knjiženje

 • Nivelacija

  • Ručne

  • Automatska po prodajnim cenama na cenovniku

  • Automatska na osnovu prodaje po cenama sa izlaza

  • Automatska na osnovu poslednje cene ulaza

  • Automatsko knjiženje

 • Popisna lista sa popisom

  • Automatsko formiranje popisa na celim ili delimičnim lagerom

  • Obračun viška i manjka

  • Knjiženje i dovodjenje lagera na popisne količine

  • Podrška za barkod skenere

 • Priprema prijema

 • Početno stanje

  • Ručni unos

  • Automatski dokument nastao kao posledica otvaranja početnog stanja

  • Knjiženje

Prodaja

 • Porudžbenica  kupca

  • Status porudžbine

  • Uvid u poručenu i isporučenu količinu

  • Rezervacija količine na lageru

  • Prebacivanje dokumenta na račun ili otpremnicu

  • Mogućnost povezivanja na sisteme drugih softvera (PDA uređaji, ePoslovanje...)

 • Ponude

  • Slobodna forma dokumenta

  • Prebacivanje dokumenta u profakturu, otpremnicu ili račun

 • Predračun

  • Rezervacija robe na lageru

  • Prebacivanje u račun ili otpremnicu

 • Nalozi otpreme

  • Nalog magacinu za otpremu artikala

  • Prebacivanje dokumenata na račun ili profakturu

 • Otpremnice

 • Račun

  • Komercijalne opcije način, mesto i rok isporuke, način plaćanja ...

  • Uvid u finansijsko stanje kupca pri unosu računa, uz mogućnost blokade kupca na odredjene limite u dugovanju

  • Mogućnost uvida u NBS i eventualne prinudne naplate kod partnera

  • Zaduživanje i razduživanje ambalaže

  • Vezivanje avansne uplate za račun

  • Automatsko skidanje sa lagera i smeštaj računa na KEPU

  • Podrška za barkod skenere (provera isporučenih artikala)

  • Kopiranje stavki sa drugih dokumenta (opcija važi i za skoro sva dokumenta)

  • Izgled štampe računa i drugih izlaznih dokumenta uređuje se po zahtevu korisnika

  • Automatsko knjiženje

 • Knjižno pismo

  • Robno (u slučaju pogeršnih podataka na računima, više ili manje isporučeno, pogrešna cena, rabat ...)

  • Finansijsko (finansijsko odobrenje za period...)

 • Storno račun

  • Storniranje već postojećeg računa na novi datum

  • Automatsko knjiženje

 • Interne dostavnice

  • Interni prenos artikala na druge poslovnice

  • Automatsko formiranje ulaza na poslovnici u koju se prebacuje roba

  • Automatsko knjiženje oba dokumenta

  • Mogućnost štampe interne kalkulacije

 • Trebovanje

  • Trebovanje sirovina za postojeći radni nalog proizvodnje

  • Podrška za barkod skenere

 • Tekući računi (uplate za KEPU)

  • Prebacivanje i odabir uplata sa izvoda ili ručni unos

 • Pazar

  • Robni

  • Finansijski  (namenjen firmama koje ne vode maloprodaju komadno)

 

Pregledi

 • Stanje artikala

  • Zbirni lager

  • Lager po poslovnicama

  • Uvid u karticu artikla na određenoj poslovnici

 • Pregled prodaje

  • po kupcima

  • po artiklima

 • Pregled nabavke

  • po dobavljacima

  • po artiklima

 • Stanje ambalaže

 • Predlog dopune lagera

  • Dopuna na osnovu minimuma ili maksimuma

  • Dopuna na osnovu prodaja u određenom periodu

  • Interna ili eksterna dopuna

Izveštaji

 • Lager lista (osnovna, komercijalna, komadna, minimalni i maksimalni stok...)

 • Kartica robe

 • Promet robe (početno stanje, promet za period za interni i eksterni ulaz, interni i eksterni izlaz)

 • KEPU knjiga

 • Popis dokumenata (lista nivelacija, ulaznih i izlaznih dokumenta sa statusom knjiženja)

 • Izveštaj dostave za poslovnicu ili iz poslovnice

 • Izveštaj prodaje

  • Izveštaji po kupcima, komercijalistima, korsinicima, robnim grupama

  • Komercijalni, komadni ili po danima, svi mogu po poslovnicama

  • Knjigovodstveni  po robi ili danima sa ostavreno razlikom u ceni po FIFO principu

  • Knjigovodstveni  po robi ili danima sa ostavreno razlikom u ceni po prosečnim nabavnim cenama

 • Izveštaj nabavke

  • Detaljni

  • Rekapitulacije po poslovnicama, dokumentima, dobavljačima, robnim grupama, tarifama...

 • Izveštaj otpreme i odjave za komisione

 • Analiza robe

  • Rang lista prodaje

   • Prvih ili poslednjih n artikala, kupaca, robnih grupa

   • Mogućnost izveštaja u više dimenzija (Prvih ili poslednjih n artikala u prvih ili poslednih n kupaca....)

   • Rangiranje se može vršiti po pakovanjima, količinama, vrednostima, rabatima...

  • Stanje i starost zaliha

  • Artikli bez prodaje od odredjenog datuma

 • Protokoli za knjiženje

  • Detaljan izveštaj razlike u ceni po izlaznim dokumentima po prosečnim cenama ili FIFO metodom

 • Ambalaža

  • Stanje ambalaže po partnerima

  • Kartica ambalaže po partnerima

 • Poslovni partneri

  • Kartica i stanje partner (uzimaju se u obzir i dokumenti koji nisu proknjiženi u finansijsko knjigovodstvo)

  • Struktura dugovanja (ukupan dug, dug u valuti, dug van valute)

  • Struktura dugovanja van valute (do 7, 14, 30, 60... dana)

 • PDV               

  • Knjiga primljenih računa

  • Knjiga izdatih računa

 • Nalepnice

  • Cene

  • Proizvođačke deklaracije

  • Uvozne deklaracije

Šifarnici

 • Poslovnice (magacini, veleprodaja, maloprodaja, komision, sitan inventar, proizvodnja)

 • Artikli

  • Razvrstavanje po robnim grupama

  • Mogućnost razdvajanja jednog artikla po karakteristikama (veličina, boja, model ...)

  • Mogućnost više barkodova po jednom artiklu

  • Lokacije artikala

  • Minimalni i maskimalni stok

 • Cenovnici

  • Po poslovnici, po partneru ili posebno definisanim

  • Master cenovnici čije se promene reflektuju na podredjene cenovnike

 • Poslovni partneri (korisnici, kontakti, tekući računi, limiti, blokade)

 • Rabati i valute na nivou partnera, artikla ili grupe

 • Setovi za izveštaje (odabir filtera za izveštaje)

Pomoćne funkcije

 • Parametri

 • Kontrola izdavanja barkodova (odbrojavanje barkodova unutar opega zakupljenog kod EAN asocijacije)

 • Otvaranje početnog stanja

 • Obračun zaliha (uspostavljanje FIFO principa rada)

 • Obračun prosečne cene (prenos prosečnih cena kroz sve magacine putem internih prenosa)

 • Prenos podataka na udaljene lokacije (maloprodaje, dislocirane magacine, PDA uređaje...)