SMS Software

Finansijsko knjigovodstvo

Unos i pregled naloga za knjiženje

 • Unos naloga sa neophodnim logičkim kontrolama

 • Automatsko formiranje naloga 

 • Pregled proknjiženih naloga

 • Nalozi blagajne sa prepoznavanjem otvorenih stavki i štampom blagajničkog dnevnika i naloga za isplatu i uplatu

 • Nalozi izvoda tekućih računa sa prepoznavanjem otvorenih stavki (automatsko zatvaranje), prenosom ukalkulisanih zarada, prepoznavanjem proknjiženih kompenzacija i štampom dnevnika izvoda

 • Štampa dnevnika naloga za knjiženje sa sintetičkom ili analitičkom rekapitulacijom.

 • Knjiženje naloga

Prijem automatski formiranih naloga iz ostalih modula

 • Robno-komercijalno poslovanje

 • Fakturisanje usluga

 • Materijalno knjigovodtsvo

 • Sitan inventar

 • Evidencija avansa

 • PDV evidencija

 • Obračun zarada

Pregledi

 • Dnevnici knjiženja

 • Stanje konta

 • Kumulativni i pojedinačni pregled po mesecima sa izdvojenim početnim stanjem i zatvarnjem knjiga, na nivou analitike, sintetike, klase ili grupe, za izabranu poslovnicu (organizecionu jedinicu) ili celu firmu.

 • Pregled svih knjiženja za izabrani konto i mesec.

 • Štampa bruto-stanja

 • Stanje konta po poslovnicama (mestima troska i prihoda)

Poslovni partneri

 • Pregled i naknadno zatvaranje stavki, štampa korisnički definisanih obaveštenja (IOS, opomena,...), kartica i specifikacija

 • Kumulativni pregled poslovnih partnera po svim kontima (kupac, dobavljač, dati i primljeni avansi)

 • Rang-lista obaveza i potraživanja po iznosu sa stukturom dospelosti zakljućno sa izabranim datumom

 • Pregled dospelih potraživanja u zadatom periodu

 • Pregled mogućih kompenzacija, izrada predloga za komenzaciju, knjiženje

Radnici

 • Pregled i naknadno zatvaranje stavki, štampa kartica i specifikacija

 • Kumulativni pregled radnika po svim kontima

Ugovori

 • Pregled svih knjiženja po ugovorima (posao, radni nalog,...), po kontima i mesecima u dinarskom ili deviznom obliku

Novčani tokovi

 • Kontrolni pregled izvoda tekućih računa i dnevnika blagajne sa pojedinačnim i kumulativnim saldima

 • Formiranje predloga za izradu bilanska tokova gotovine

Selekcija

 • Formiranje selekcije knjizenih stavki po zadatom kriterijum (nalog, konto, datum naloga, dokumenta ili valute, poslvni partner, radnik, poslovnica, iznos, ugovor, šifra valute, devizni iznos,..)

Izveštaji

Analitički izveštaji

 • Datumska kartica glavne knjige - detaljna ili u formi rekapitulacije naloga po kontima

 • Kartica i specifikacija po poslovnim partnerima/radnicima

 • Obaveštenja poslovnim partnerima na osnovu korisnički zadate forme (IOS, opomena,...)

 • Kartica i specifikacija po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

 • Kartica i specifikacija po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

 • Kartica i specifikacija po brojevima dokumenta

Devizni analitički izveštaji

 • Datumska kartica i specifakacija

 • Kartica i specifikacija po poslovnim partnerima/radnicima

 • Kartica i specifikacija po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

Sintetički izveštaji

 • Zaključni list

 • Analitički zaključni list

 • Bruto-stanje konta

 • Stanje konta po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

 • Bilans stanja, uspeha, tokova gotovine, statistički aneks

 • Automatsko formiranje bilansa stanja, uspeha i aneksa

 • Kontrola

 • Mogućnost naknadnih korekcija i dopuna bilansa tokova gotovine na osnovu predloga i statistickog aneksa na pozicijama koje nisu jednoznacno kontirane

 • Štampa obrazaca

 • Izvoz podataka u XML formi

 • Privremeni bilans sa automatskim formiranjem rezultata (dobitak/gubitak) bez potrebe za zatvaranjem knjiga i nalogom rasporeda rezultata.

Posebni izveštaji

 • Pregled prihoda i rashoda po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

 • Pregled prihoda i rashoda po ugovorima (poslovi, radni nalozi,...)

 • Razlika u ceni maloprodaje i velikoprodaje

 • Korisnički definisani izveštaji u formi kartice po zadatom sortu i zadatoj selekciji

Statisitika

 • Troškovi               

 • Grafikon po godinama u odabranom setu (po mesecima, kvartalima)

 • Raspodela po poslovnicama (kolačić)

 • Prihodi

 • Grafikon po godinama u odabranom setu (po mesecima, kvartalima)

 • Raspodela po poslovnicama (kolačić)

 • Razlika izmedju troskova i prihoda

 • Poslovni partneri

 • Konta

 • Periodične obrade

Početna knjiženja

 • Formiranje naloga za knjiženje početnog stanja na osnovu završnog stanja prethodne godine

 • Formiranje naloga za knjiženje početnog stanja analitike na osnovu završnog stanja prethodne godine na nivou otvornih stavke, salda dokumenata, salda  poslovnih partnera, poslovnica, ugovora, dokumenata

Završna knjiženja

 • Obračun kursnih razlika - formiranje naloga za knjiženje za dovođenje stanja deviznih konta na kurs Narodne banke na dan 31.12.

 • Formiranje naloga za knjiženje za zatvaranje prihoda i rashoda po vrstama sa utvrđivanjem nerasporedjenog rezultata

 • Formiranje naloga za knjiženje za zatvaranje konta

Pomoćne funkcije

 • Definisanje perioda knjiženja

 • Definisanje dokumenata i konta za automatske funkcije programa

 • Prešiifriranje konta po zadatoj tabeli

Učitavanje izvoda i elektronskog bankarstva, NBS i kursne liste

 • Logička kontrola izvoda

 • Raspoznavanje partnera po osnovu tekućeg računa i automatska dopuna na partnerima

 • Zatvarnje partnera automatsko u slučaju dobrog poziva na broj ili ručno

 • Prebacivanje izvoda u unos naloga

 • Izvoz podataka za potrebe revizije

 • NBS web servis

 • Učitavanje kursnih lista putem web servisa NBS (potrebna registracija za besplatne servise NBS)