Broj     01/2012

Datum 01.01.2012.

 

Na osnovu  akta o osnivanju preduzeća „SMS software“ d.o.o. Beograd od 17.11.2005.godine, direktor preduzeća, Silvija Popović, objavljuje

 

OPŠTE USLOVE USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

I   PREDMET OPŠTIH USLOVA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 1

 

Predmet Opštih uslova ustupanja prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera (u daljem tekstu “Opšti uslovi”) su:

 

II   POJAM SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 2

 

SMS software aplikativni softver čine računarski programi i njihove prerade i dorade, namenjeni da olakšaju i unaprede, ili omoguće poslovanje privrednih subjekata, koji su autorska dela i koje SMS software proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti, radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

 

III   PRAVA SMS software U POGLEDU SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 3

 

SMS software je trajni nosilac svih isključivih imovinskih prava na SMS software poslovnom softveru u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

Svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje, ili zloupotreba na bilo koji drugi način SMS software aplikativnog softvera, je kažnjivo delo i osnov potraživanja naknade štete od strane SMS software.

 

IV   POJAM I NAMENA OPŠTIH USLOVA

Član 4

 

Opšti uslovi su izjava volje SMS software o opštim uslovima pod kojima SMS software ustupa prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera, pod kojima standardno održava SMS software aplikativni softver i pod kojima daje SMS software aplikativni softver na probno korišćenje.

Namena Opštih uslova je da budu sastavni deo ugovora o ustupanju prava na korišćenje SMS aplikativnog softvera, odnosno ugovora o produženom standardnom održavanju SMS software aplikativnog softvera, kao i da pisanom izjavom budu prihvaćeni od strane subjekta kojem se SMS software aplikativni softver daje na probno korišćenje.

Opšti uslovi pod kojima SMS software ustupa prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera su istovremeno i opšti uslovi pod kojima SMS software standardno održava SMS software aplikativni softver i daje aplikativni softver na probno korišćenje. Obaveze korisnika navedene u Opštim uslovima se odnose i na sticaoca prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera, i na subjekta sa kojim se ugovori produženo standardno održavanje SMS software aplikativnog softvera, i na subjekta kojem se SMS software aplikativni softver da na probno korišćenje, osim ako iz konteksta ili po prirodi stvari nesumnjivo proizlazi da se ti uslovi i te obaveze odnose samo na nekog od tih subjekata.

Ugovorom o ustupanju prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera (glavnim delom ugovora), odnosno ugovorom o produženom standardnom održavanju SMS software aplikativnog softvera ili ugovorom o davanju SMS software aplikativnog softvera na probno korišćenje, pojedina pitanja se mogu urediti drugačije nego u Opštim uslovima. U takvom slučaju važi uredenje iz glavnog dela ugovora, a ne važi uređenje iz Opštih uslova.

 

V   OBIM USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 5

 

SMS software ustupa prava na korišćenje izvršne verzije SMS software aplikativnog softvera trajno, neisključivo i neograničeno, za ugovorene broj, vrstu i mesta pristupa.

Pribavljanjem prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera korisnik ne stiče pravo na dobijanje izvornog koda.

Prava na korišćenje se prema broju i vrsti pristupa ustupaju na sledeći način:

 

VI   OGRANIČENJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 6

 

Ustupljeno pravo korišćenja SMS software aplikativnog softvera korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim subjektima.

SMS software aplikativni softver korisnik može koristiti samo za obrade podataka o svom poslovanju.

Za druge namene ga može koristiti samo po posebnom prethodnom pismenom odobrenju SMS software-a.

Bez posebnog prethodnog pismenog odobrenja SMS software korisnik ne može praviti izmene u SMS software poslovnom softveru, niti ga umnožavati, niti ga davati na korišćenje drugim subjektima.

Takođe, korisnik se obavezuje da bez pismenog odobrenja SMS software uputstva za korišćenje računarskih programa SMS software ne distribuira i ne koristi u druge svrhe osim za sopstvenu upotrebu programa.

Ukoliko korisnik kasni ili ne izvršava obaveze prema SMS software u vezi sa ustupanjem prava na korišćenje po dinamici definisanoj ugovorom, SMS software zadržava pravo da isključi neki od modula ili deo sistema za koji smatra da nije plaćen, a u  slučaju kašnjenja većeg od 60 dana, da smatra da je ugovor jednostrano raskinut od strane korisnika.   

 

VII   USLOVI USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA IZRAĐENOG PO NARUDŽBINI

Član 7

 

Ukoliko je SMS software aplikativni softver izrađen po narudžbini, SMS software ustupa pravo na njegovo korišćenje pod zakonskim uslovima koji važe za ustupanje prava na korišćenje računarskih programa opšte namene i pod uslovima i ograničenjima utvrđenim Opštim uslovima i ugovorom.

 

VIII   TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA USPEŠNO INSTALIRANJE I ISPRAVNO FUNKCIONISANJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 8

 

Pre instalacije SMS software aplikativnog softvera korisnik ima obaveze da:

 

IX   INSTALACIJA SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 9

 

Pod instalacijom SMS software aplikativnog softvera podrazumeva se instalacija izvršne verzije SMS software aplikativnog softvera.

SMS software može korisniku predati, odnosno dostaviti CD za instalaciju SMS software aplikativnog softvera, ili preko svog ovlašcenog lica instalirati SMS software aplikativni softver na računar korisnika.

Pod instalacijom se ne podrazumeva

Usluge iz prethodnog stava SMS software pruža na zahtev korisnika, uz naknadu u visini, na nacin i u rokovima određenim cenovnikom usluga SMS software.

SMS software ne garantuje uspešnu instalaciju niti kasniji ispravan rad SMS software aplikativnog softvera u slučaju da korisnik ne obezbedi tehničke uslove za uspešno instaliranje i ispravno funkcionisanje aplikativnog softvera. Ukoliko instalacija SMS software aplikativnog softvera ne bude uspešna zbog toga što korisnik nije obezbedio navedene uslove, eventualni troškovi te instalacije ili ponovne instalacije padaju na teret korisnika.

SMS software ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu neodgovarajućim korišćenjem instalacionog softvera od strane korisnika.

 

X   KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 10

 

U toku korisćenja SMS software aplikativnog softvera, korisnik je dužan da:

Ukoliko nakon uspešne instalacije SMS software aplikativnog softvera korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad SMS software aplikativnog softvera, ili na neki drugi način (promenom sistemskih parametara na računaru) dovede do sličnih problema, SMS software ne snosi odgovornost za ispravan rad SMS software aplikativnog softvera i za eventualno nastale posledice, a troškovi otkrivanja problema i eventualne reinstalacije SMS software aplikativnog softvera padaju na teret korisnika.

Ako korisnik ima potrebe za proširenjem informacionog sistema, bilo u hardverskom, bilo u softverskom smislu i ako postoji opasnost da bi proširenjem sistema mogla da bude dovedena u pitanje funkcionalnost SMS software aplikativnog softvera, dužan je da o toj potrebi obavesti SMS software. Po prijemu tog obaveštenja ovlašcena lica SMS software će korisniku dati uputstva o načinu proširenja informacionog sistema na odgovarajući način.

U slucaju neodgovarajućeg proširenja informacionog sistema od strane korisnika, SMS software ne snosi odgovornost za probleme, posledice i eventualnu štetu, a troškove dijagnostikovanja i eventualnog otklanjanja problema od strane SMS software-a snosi korisnik.

Ukoliko proizvođač sistemskog softvera (baza podataka, server), odnosno proizvođač platforme na kojoj SMS software aplikativni softver radi, na tržište plasira ispravke softvera (patch), SMS software nije obavezan da o

ovome obavesti korisnika SMS software aplikativnog softvera, niti je odgovoran za instalaciju ovih ispravki. Obezbeđenje ispravne verzije sistemskog softvera, odnosno platforme je obaveza korisnika.

Pružanje ovakve usluge od strane SMS software-a može biti predmet posebnog ugovora.

 

XI   VEZE SA SOFTVEROM DRUGIH PROIZVOĐAČA

Član 11

 

Softver drugih proizvođača nije pod kontrolom SMS software i SMS software nije odgovoran za funkcionisanje ovog softvera. Sve promene koje su rezultat promena u softveru drugih proizvođača spadaju u domen odgovornosti drugih proizvođača.

Za slučaj da su promene u softveru drugih proizvođača sa isporukom nove verzije softvera drugog proizvođača takvog karaktera da veza izmedu tog softvera i SMS software aplikativnog softvera više nije funkcionalna,

SMS software ne snosi odgovornost za ovaj problem.

SMS software se ne može smatrati odgovornim za obezbeđivanje povezivanja standardnog SMS software aplikativnog softvera sa softverom drugih proizvođača. Povezivanje ovog tipa može biti predmet posebnih ugovora.

 

XII   ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SMS software

Član 12

 

Korisnik uzima na korišćenje SMS software aplikativni softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i mogućnost da sadrži skrivene nedostatke.

SMS software ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom SMS software aplikativnog softvera, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka aplikativnog softvera, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled instalacije aplikativnog softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja aplikativnog softvera.

 

XIII   VRSTE ODRŽAVANJA SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 13

 

Sticaocu prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera SMS software obezbeđuje, odnosno može da obezbedi održavanje SMS software aplikativnog softvera.

Pod održavanjem SMS software aplikativnog softvera podrazumeva se ustupanje prava na korišćenje određenih prerada SMS software aplikativnog softvera i pružanje određenih usluga savetodavne podrške potrebne za korišćenje SMS software aplikativnog softvera i njegovih određenih prerada.

Održavanje SMS software aplikativnog softvera može biti standardno i specijalno, a standardno održavanje može biti primarno i produženo.

 

XIV   PRIMARNO STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

XIV.1 Obaveze SMS software

Član 14

 

Sticaocu prava na korišćenje određenog SMS software aplikativnog softvera (u daljem tekstu: ugovoreni SMS software aplikativni softver) SMS software trajno, neisključivo i neograničeno ustupa prava na korišćenje prerada ugovorenog SMS software aplikativnog softvera, koje SMS software u vremenu od 12 meseci od dana zaključenja ugovora o ustupanju prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera po potrebi proizvede radi usklađivanja obrada podataka podržanih tim aplikativnim softverom sa promenama propisa i radi otklanjanja eventualnih skrivenih nedostataka aplikativnog softvera (u daljem tekstu: ugovorene prerade), i to za broj, vrstu i mesta pristupa i pod istim uslovima i ograničenjima i sa istim isključenjima odgovornosti kao za ugovoreni SMS software aplikativni softver.

SMS software se obavezuje da preradu ugovorenog SMS software aplikativnog softvera izradi u što kraćem roku od promene propisa, odnosno od eventualnog zapažanja skrivenih nedostataka.

 

Član 15

 

SMS software se obavezuje da o izradi ugovorenih prerada obaveštava sticaoca prava preko svog Internet sajta www.smssoftware.rs, odnosno na drugi pogodan način.

Radi korišćenja prava na ugovorene prerade, SMS software će sticaocu prava omoguciti pristup svom Internet sajtu za podršku, preko koga sticalac prava može preuzeti ugovorene prerade, informacije o izmenama u ugovorenom poslovnom softveru i nova uputstva.

O parametrima za pristup Internet sajtu za podršku SMS software će obavestiti sticaoca prava na njegov zahtev.

Na poseban zahtev sticaoca prava SMS software će ugovorene prerade dostavljati sticaocu prava e-mailom  ili poštom.

 

Član 16

 

SMS software se obavezuje da u ugovorom definisanom periodu od dana zaključenja ugovora o ustupanju prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera pruža sticaocu prava usluge standardne savetodavne podrške potrebne za korišćenje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera i njegovih ugovorenih prerada.

Pod standardnom savetodavnom podrškom iz prethodnog stava se podrazumeva:

Pod telefonskom podrškom podrazumevaju se kraće telefonske konsultacije u vezi sa korišćenjem ugovorenog SMS software aplikativnog softvera, kao i kraća uputstva za prevazilaženje manjih problema u radu, u radno vreme SMS software-a.

Na pitanja sticaoca prava u vezi sa korišćenjem ugovorenog SMS software aplikativnog softvera postavljena preko Internet sajta za podršku, SMS software će odgovoriti radnim danom u roku od 24 sata.

Za slučaj problema u korišcenju ugovorenog SMS software aplikativnog softvera koje nije moguće rešiti preko telefona, SMS software će pristupiti rešavanju intervencijom na podacima korisnika, a u slučaju neophodnosti i u poslovnim prostorijama korisnika, po dogovoru sa korisnikom. Vreme odziva za ovu intervenciju ne može biti duže od pet radnih dana posle dana u kojem su prijavljeni problemi u korišcenju ugovorenog SMS software aplikativnog softvera.

 

XIV.2 Obaveze korisnika

Član 17

 

Naknada za primarno standardno održavanje SMS software aplikativnog softvera je uračunata u autorsku naknadu za korišćenje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera.

Izuzetno, ukoliko ovlašćeno lice SMS software-a prilikom intervencije na podacima korisnika ili u poslovnim prostorijama korisnika utvrdi da je do problema u korišcenju ugovorenog SMS software aplikativnog softvera došlo usled neodgovarajućeg korišćenja softvera, nepouzdanog rada opreme, lošeg napajanja, loše mrežne infra-strukture, odnosno iz bilo kog uzroka osim eventualnih skrivenih nedostataka u ugovorenom SMS software poslovnom softveru, korisnik će platiti ovu uslugu i troškove prevoza po cenovniku SMS software-a važečem na dan prijavljivanja problema u korišćenju ugovorenog  aplikativnog softvera, u roku od 8 dana od dana ispostavljenog računa.

Korisnik je dužan da se pre pozivanja SMS software-a na intervenciju u smislu prethodnog stave obavesti o cenovniku SMS software-a.

Korisnik se obavezuje da u slučaju kašnjenja u plaćanju usluge iz stava 2. ovog Člana plati i zateznu kamatu obračunatu po zakonu kojim se uređuje visina stope zatezne kamate.

Izvršenje svih dospelih finansijskih obaveza korisnika je uslov za ostvarivanje prava na korišćenje ugovorenih prerada i usluga standardne savetodavne podrške.

 

XV   PRODUŽENO STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 18

 

Po isteku ugovorom definisanog perioda SMS software ce nastaviti standardno održavanje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera, ukoliko korisnik odluči da sa SMS software-om zaključi ugovor o produženom standardnom održavanju ugovorenog SMS software aplikativnog softvera.

Naknada za produženo standardno održavanje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera može biti ugovorena na godišnjem, polugodišnjem, kvartalnom ili mesečnom nivou u iznosu koji zavisi od

Korisnik se obavezuje izvršava finansijske obaveze po ovom osnovu u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa. U slučaju kašnjenja, korisnik je dužan da plati zateznu kamatu obračunatu po zakonu kojim se uređuje visina stope zatezne kamate.

 

Ukoliko korisnik ne izmiri dospele obaveze duže od 60 dana, SMS software će smatrati da je korisnik jednostrano

raskinuo ugovor o održavanju

XVI   SPECIJALNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 19

Ukoliko korisnik ima potrebu za održavanjem ugovorenog SMS software aplikativnog softvera sa kraćim vremenom odziva ili sa posebnim zahtevima, o tome se može zaključiti poseban ugovor.

 

XVII   IZRADA APLIKATIVNOG SOFTVERA PO NARUDŽBINI

Član 20

 

Izrada prerada ugovorenog SMS software aplikativnog softvera na zahtev korisnika, osim prerada izrađenih po osnovu održavanja SMS software aplikativnog softvera, kao i izrada aplikativnog softvera za specifične potrebe korisnika, mogu biti predmet posebnog ugovora.

Ukoliko se u pismenoj formi ne ugovori drugačije, aplikativni softver iz prethodnog stava SMS software ustupa na korišćenje pod zakonskim uslovima koji važe za ustupanje računarskih programa opšte namene i pod uslovima i ograničenjima utvrđenim Opštim uslovima i ugovorom.

Ukoliko izričito nije ugovoreno drugačije, SMS software ima pravo da u neophodnoj meri koriguje ugovoreni rok za izradu softvera iz stava 1. ovog Člana, ako dođe do izmene propisa koja zahteva hitnu preradu SMS software aplikativnog softvera iz standardne ponude.

 

XVIII   PRUŽANJE DRUGIH USLUGA POTREBNIH ZA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 21

 

Na zahtev korisnika SMS software će korisniku pružiti usluge obuke kadrova, instalacije softvera, postavke softvera i druge konsultantske i tehničke usluge potrebne za korišćenje SMS software aplikativnog softvera, na način i u roku po dogovoru.

Postizanjem dogovora iz prethodnog stava korisnik potvrđuje da je upoznat sa cenovnikom usluga SMS software.

Za usluge iz prethodnog stava ovog Člana korisnik će platiti naknadu u visini, na način i u rokovima određenim cenovnikom usluga SMS software-a važećim u vreme postizanja dogovora. Ukoliko usluga nije predviđena cenovnikom o vršenju usluge će se zakljuciti pisani ugovor.

O izvršenoj usluzi sačiniće se zapisnik, na osnovu kojeg će SMS software ispostaviti račun korisniku. Izuzetno, ukoliko se ispostavi da je potreba za pružanjem usluge nastala nekom greškom SMS software-a, SMS software je neće naplatiti.

Ukoliko SMS software izvrši obuku operatera, pa nakon izvesnog vremena dođe do promene kadrova koji koriste SMS software aplikativni softver, tada SMS software na zahtev korisnika može ponovo izvršiti obuku.

Nova obuka je predmet novog posla. Nije obaveza SMS software da u okviru troškova već izvršene obuke ponovo vrši obuku novih kadrova.

 

XIX   OBAVEŠTENJA O OPŠTIM USLOVIMA I POSLOVNIM MOGUĆNOSTIMA SMS software-a

Član 22

 

Zainteresovani subjekti mogu da se obrate SMS software-u u slučaju bilo kakvih nedoumica ili primedbi na Opšte uslove.

Pored toga mogu da se obaveste o poslovnim mogućnostima SMS software-a, telefonom i preko Internet sajta www.smssoftware.rs.

 

XX   OBJAVLJIVANJE I VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 23

 

Opšti uslovi se objavljuju na Internet sajtu www.smssoftware.rs i važe počev od narednog dana od dana objavljivanja, pa do objavljivanja na sajtu obaveštenja da su prestali da važe, ili do njihovog stavljanja van snage drugim opštim uslovima, ili do gašenja sajta.

Ako su Opšti uslovi deo ugovora, odnosno ako su pisanom izjavom prihvaćeni od strane subjekta kojem se SMS software aplikativni softver daje na probno korišćenje, bez obzira na odredbu prethodnog stava, važe dok važi ugovor, odnosno dok obavezuje pisana izjava subjekta kojem se SMS software  aplikativni softver daje na probno korišćenje.

 

DIREKTOR SMS software

Silvija Popović

SMS Software