SMS Software

Novi zakon o fiskalizaciji

Poštovani,

 

 

Novi Zakom o fiskalizacij menja dosadašnji način rada na kasi, tako što sе umesto fiskalnih uređaja sada koristi direktnа komunikacijа sa poreskom upravom, tj. sa sistemom za upravljanje fiskalizacijom – SUF. Svaki fiskalni račun se evidentira preko tog Sistema i može se proveriti skeniranjem QR koda koji se nalazi na računu.

Uvedeni su novi pojmovi vezani  za evidentiranje fiskalnih računa :

 

 • L-PFRobavezan – je  lokalni procesor fiskalnih računa  (može biti softverski ili hardverski), koji je zadužen da potpiše svaki dokument, da mu dodeli QR code i da isti pošalje u SUF-u.Ako u trenutku izdavanja dokumenta ne postoji internet konekcija, L-PFR lokalno skladišti račune, a po ostarivanju veze iste šalje u SUF. Ako internet konekcija ne postoji duže od 5 dana, treba iz L-PFR-a račune snimiti na eksternu memoriju i kao takve “ručno” pošaljete posredstvom portala SUF-a sa lokacije koja poseduje internet.

NAŠA PREPORUKA : L-PFR softverski proizvođača Octopos, IntRaster i HCP ( Galebov hardverski još čeka odobrenje PU).

 • BE – bezbedonosni element je obavezan, njega ovlašćeno lice vaše firme poručujete sa SUF-a za svaku lokaciju, birajte “Standarni format” (mada nećete pogrešiti ni sa SIM formatom).
  Prosto rečeno to je pametna kartica koja na svom čipu poseduje sertifikat (kao za e-Bank aplikacije) za komukicaiju sa SUF-om, svaka kartica se izdaje za konkretnu lokaciju i ne sme se koristiti na nekoj drugoj.
  Proces izdavanja sertifikata ne bi trebalo da traje duže od 5 dana
 • Čitač smart (pametnih) kartica obavezan (neophodan) za rad L-PFR-a, u njega se ubacuje

bezbedonosni element
NAŠA PREPORUKA :Gemalto (automatski se instalira na Windows-u).

 • ESIR obavezan -SMS software  će ukinuti postojeći program Kase, jer za program koji će preko L-PFRa komunicirati sa SUFom potrebno je odobrenje PU ,(naš novi modul je trenuto  u procesu odobrenja ). Izmene u interfejsu i izgledu neće značajno uticati na dosadašnje navike, tenutna verzija je SMSPOS 1.0.0.1. Takodje je predviđeno upustvo za korišćenje koje ćete dobiti po odobrenju.
 • Termalni štampač obavezan  - Možete korisiti samo one koji su podržani od strane Windows operativnog sistema, moraju imati mogućnost štampe QR koda, širina termalne trake mora biti bar 58mm (standard je 58mm ili 80mm). Ako posedujete fioku za novac i ako želite da se otvara automatski, poželjno je da štampač poseduje port za fioke. Takodje, treba razmisliti o mrežnom priključku za štampač, ako imate mrežni svič, radi uštede USB portova na računaru.
  NAŠA PREPORUKA :
 • Display (ekran) za kupca – nije obavezan po novoj fiskalizaciji, ali jeste po Zakonu o zašititi potrošača. Ako je vaš ekran računara okrenut ka kupcu onda nije neophodan. Ako želite da koristite opciju “IPS skeniraj” kao način plaćanja možete koristiti QR kod koji se može prikazati na modernijim displejima
  Ko poseduje stare displeje (recimo ako je korišćen Galeb GP-550), proverite sa proizvodjačem, da li postoji mogućnost da se prepravi na serijsku konekciju sa računarom, i kao takav koristi
 • Fioka za novac - opciono

 

Proverite na vašim računarima, da li imate dovoljan broj USB portova, Čitač pametnih kartica, Štampač (ako je preko USB-a) i POS terminal banke (ako je preko USB-a), moraju biti na zasebnom USB portu, ostali uredjaji (tastatura, miš, display, barkod skener) mogu verovatno preko USB hub-a.

Na računarima mora biti instaliran minimum Windows 7 operatvini sistem.