SMS Software

Opšti uslovi

Na osnovu akta o osnivanju preduzeća „SMS software“ d.o.o. Beograd od 17.11.2005.godine, direktor preduzeća, SilvijaPopović, objavljuje

 

OPŠTE USLOVE USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE

SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

I PREDMET OPŠTIH USLOVA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 1

Predmet Opštih uslova ustupanja prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera (u daljem tekstu “Opštiuslovi”) su:

 • Pojam SMS software aplikativnog softvera;
 • Prava preduzeća „SMS software“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: “SMS software”) u pogledu SMS software aplikativnog softvera;
 • Pojam I namena Opštih uslova;
 • Obim ustupanja prava na korišćenje standardnog SMS software aplikativnog softvera;
 • Ograničenja prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera;
 • Uslovi ustupanja prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera izrađenog po narudžbini;
 • Tehnički i drugiuslovi za uspešno instaliranje I ispravno funkcionisanje SMS software aplikativnog softvera;
 • Instalacija SMS software aplikativnog softvera;
 • Korišćenje SMS software aplikativnog softvera;
 • Veze sa aplikacijama drugih proizvođača;
 • Isključenje odgovornosti SMS software;
 • Vrste održavanja SMS software aplikativnog softvera;
 • Primarno standardno održavanje SMS software aplikativnog softvera;
 • Produženo standardno održavanje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera;
 • Specijalno održavanje ugovorenog SMS software aplikativnog softvera;
 • Izrada aplikativnog softvera po narudžbini;
 • Pružanje usluga:
  • obuke,
  • instalacije,
  • registracije,
  • postavke,
  • drugih konsultantskih I tehničkih usluga potrebnih za korišćenje SMS software aplikativnog softvera;
 • Pružanje drugih usluga potrebnih za korišćenje SMS software aplikativnog softvera;
 • Obaveštenja o Opštim uslovima i poslovnim mogućnostima SMS software;
 • Objavljivanje i važenje Opštih uslova.

 

II POJAM SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 2

SMS software aplikativni softver čine računarski programi i njihove prerade i dorade, namenjeni da olakšaju i unaprede  ili omoguće poslovanje privrednih subjekata koji su autorska dela i koje SMS software proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti, radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

 

 

 

III PRAVA SMS software U POGLEDU SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

Član 3

SMS software je trajni nosilac svih isključivih imovinskih prava na SMS software poslovnom softveru u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

Svako neovlašćeno umnožavanje,  instaliranje, korišćenje  ili zloupotreba na bilo koji drugi način SMS software aplikativnog softvera je kažnjivo delo I osnov potraživanja naknade štete od strane SMS software.

 

IV POJAM I NAMENA OPŠTIH USLOVA

Član 4

Opšti uslovi su izjava volje SMS software o opštim uslovima pod kojima SMS software ustupa prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera, pod kojima standardno održava SMS software aplikativni softver i pod kojima daje SMS software aplikativni softver na probno korišćenje.

Namena Opštih uslova je da budu sastavni deo ugovora o ustupanju prava na korišćenje SMS aplikativnog softvera, odnosno ugovora o produženom standardnom održavanju SMS software aplikativnog softvera, kao i da pisanom izjavom budu prihvaćeni od strane subjekta kojem se SMS software aplikativni softver daje na probno korišćenje.

Opšti uslovi pod kojima SMS software ustupa prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera su istovremeno I opšti uslovi pod kojima SMS software standardno održava SMS software aplikativnisoftver i daje aplikativni softver na probno korišćenje. Obaveze korisnika navedene u Opštim uslovima se odnose i na sticaoca prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera  i na subjekta sa kojim se ugovori produženo standardno održavanje SMS software aplikativnog softvera, i na subjekta kojem se SMS software aplikativni softver da na probno korišćenje, osim ako iz konteksta ili po prirodi stvari nesumnjivo proizlazi da se ti uslovi i te obaveze odnose samo na nekog od tih subjekata.

Ugovorom o ustupanju prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera (glavnim delom ugovora), odnosno ugovorom o produženom standardnom održavanju SMS software aplikativnog softvera ili ugovorom o davanju SMS software aplikativnog softvera na probno korišćenje, pojedina pitanja se mogu urediti drugačije nego u Opštim uslovima. U takvom slučaju važi uredenje iz glavnog dela ugovora, a ne važi uređenje iz Opštih uslova.

 

V OBIM USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 5

SMS software ustupa prava na korišćenje izvršne verzije SMS software aplikativnog softvera trajno, neisključivo i neograničeno, za ugovorene broj, vrstu i mesta pristupa.

Pribavljanjem prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera korisnik ne stiče pravo na dobijanje izvornog koda.

Prava na korišćenje se prema broju i vrsti pristupa ustupaju na sledeći način:

 • korisnicima kod kojih se instalacija i korišćenje SMS software aplikativnog softvera vrši samo na jednom računaru, prava na korišćenje se ustupaju za pristup sa jednog mesta;
 • korisnicima kod kojih se SMS software aplikativni softver instalira na jednom serveru, a koristi na više računara (mrežna verzija), prava na korišćenje se ustupaju prema broju računara sa kojih se SMS software aplikativni softver koristi.
 • korisnicima koji imaju dislocirane objekte, prava na korišćenje se ustupaju prema tome da li je u pitanju verzija za jedan računar ili mrežna verzija, za svaku lokaciju posebno;

programi za prenos podataka između dislociranih objekata su delom standardni, a delom se prilagođavaju potrebama korisnika; prava na njihovo korišćenje se ustupaju za svaku lokaciju posebno.

 

VI OGRANIČENJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

Član 6

Ustupljeno pravo korišćenja SMS software aplikativnog softvera korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim subjektima.

SMS software aplikativni softver korisnik može koristiti samo za obrade podataka o svom poslovanju.

Za druge namene ga može koristiti samo po posebnom prethodnom pismenom odobrenju SMS software-a.

Bez posebnog prethodnog pismenog odobrenja SMS software korisnik ne može praviti izmene u SMS software poslovnom softveru, niti ga umnožavati, niti ga davati na korišćenje drugim subjektima.

Takođe, korisnik se obavezuje da bez pismenog odobrenja SMS software uputstva za korišćenje računarskih programa SMS software ne distribuira i ne koristi u druge svrhe osim za sopstvenu upotrebu programa.

Ukoliko korisnik kasni ili ne izvršava obaveze prema SMS software u vezi sa ustupanjem prava na korišćenje po dinamici definisanoj ugovorom, SMS software zadržava pravo da isključi neki od modula ili deo sistema za koji smatra da nije plaćen, a u slučaju kašnjenja većeg od 60 dana, da smatra da je ugovor jednostrano raskinut od strane korisnika.   

 

VII USLOVI USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA IZRAĐENOG PO NARUDŽBINI

Član 7

Ukoliko je SMS software aplikativni softver izrađen po narudžbini, SMS software ustupa pravo na njegovo korišćenje pod zakonskimu slovima koji važe za ustupanje prava na korišćenje računarskih programa opšte namene i pod uslovima i ograničenjima utvrđenim Opštim uslovima i ugovorom.

 

VIII TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA USPEŠNO INSTALIRANJE I ISPRAVNO FUNKCIONISANJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 8

Pre instalacije SMS software aplikativnog softvera korisnik ima obaveze da:

 • se kod SMS software obavesti o tehnickim uslovima za uspešno instaliranje i ispravan rad SMS software aplikativnog softvera;
 • Obezbedi pravo na korišćenje Microsoft eksploatacionog okruženja i odgovarajuću računarsku opremu, kao i druge tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje SMS software aplikativnog softvera;
 • Obezbedi da računari na kojima će biti instaliran SMS software aplikativni softver na odgovarajući način budu obezbeđeni od uticaja racunarskih virusa i od nestanka struje i strujnih udara;
 • Obezbedi kadrove adekvatne svojim radnim mestima i ulozi u korišćenju SMS software aplikativnog softvera, koji poznaju poslovne procese svoje firme i u stanju su da obavljaju poslovnostručnu i terminološki preciznu komunikaciju sa SMS software.

 

IX INSTALACIJA SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 9

Pod instalacijom SMS software aplikativno gsoftvera podrazumeva se instalacija izvršne verzije SMS software aplikativnog softvera.

SMS software može korisniku predati, odnosno dostaviti CD za instalaciju SMS software aplikativnog softvera, ili preko svog ovlašcenog lica instalirati SMS software aplikativni softver na računar korisnika.

Pod instalacijom se ne podrazumeva

 • Instalacija ili isporuka izvornog koda
 • Instalacija, isporuka ili bilo kakvo podešavanje operativnog sistema neophodnog za rad aplikativnog softvera (npr. podešavanje mrežnog okruženja, štampaca i sl),
 • Instalacija softvera za bazu podataka, eventualno potrebnog za rad SMS software aplikativnog softvera,
 • Instalacija softvera drugih proizvođača – za slučaj da SMS software aplikativni softver ima vezu sa softverom drugih proizvođača, u smislu izvoza ili uvoza podataka,
 • Unos početnih podataka,
 • Prenos podataka iz postojećeg informacionog sistema, za slučaj da korisnik koristi neki drugi informacioni sistem,
 • obuka kadrova,
 • postavka.

 

Usluge iz prethodnog stava SMS software pruža na zahtev korisnika, uz naknadu u visini, na nacin i u rokovima određenim cenovnikom usluga SMS software.

SMS software ne garantuje uspešnu instalaciju niti kasniji ispravan rad SMS software aplikativnog softvera u slučaju da korisnik ne obezbedi tehničke uslove za uspešno instaliranje i ispravno funkcionisanje aplikativnog softvera. Ukoliko instalacija SMS software aplikativnog softvera ne bude uspešna zbog toga što korisnik nije obezbedio navedene uslove, eventualni troškovi te instalacije ili ponovne instalacije padaju na teret korisnika.

SMS software ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu neodgovarajućim korišćenjem instalacionog softvera od strane korisnika.

 

X KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 10

U toku korisćenja SMS software aplikativnog softvera, korisnik je dužan da:

 • Održava tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje SMS software aplikativnog softvera;
 • Obezbedi da se računarski podaci svakodnevno arhiviraju na pouzdani medijum za čuvanje podataka.

Ukoliko nakon uspešne instalacije SMS software aplikativnog softvera korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad SMS software aplikativnog softvera, ili na neki drugi način (promenom sistemskih parametara na računaru) dovede do sličnih problema, SMS software ne snosi odgovornost za ispravan rad SMS software aplikativnog softverai za eventualno nastale posledice, a troškovi otkrivanja problema i eventualne reinstalacije SMS software aplikativnog softvera padaju na teret korisnika.

Ako korisnik ima potrebe za proširenjem informacionog sistema, bilo u hardverskom, bilo u softverskom smislu i ako postoji opasnost da bi proširenjem sistema mogla da bude dovedena u pitanje funkcionalnost SMS software aplikativnog softvera, dužan je da o toj potrebi obavesti SMS software. Po prijemu tog obaveštenja ovlašcena lica SMS software će korisniku dati uputstva o načinu proširenja informacionog sistema na odgovarajući način.

U slucaju neodgovarajućeg proširenja informacionog sistema od strane korisnika, SMS software ne snosi odgovornost za probleme, posledice i eventualnu štetu, a troškove dijagnostikovanja i eventualnog otklanjanja problema od strane SMS software-a snosi korisnik.

Ukoliko proizvođač sistemskog softvera (baza podataka, server), odnosno proizvođač platforme na kojoj SMS software aplikativni softver radi, na tržište plasira ispravke softvera (patch), SMS software nije obavezan da o

ovome obavesti korisnika SMS software aplikativnog softvera, niti je odgovoran za instalaciju ovih ispravki. Obezbeđenje ispravne verzije sistemskog softvera, odnosno platforme je obaveza korisnika.

Pružanje ovakve usluge od strane SMS software-a može biti predmet posebnog ugovora.

 

XI VEZE SA SOFTVEROM DRUGIH PROIZVOĐAČA

 

Član 11

Softver drugih proizvođača nije pod kontrolom SMS software i SMS software nije odgovoran za funkcionisanje ovog softvera. Sve promene koje su rezultat promena u softveru drugih proizvođača spadaju u domen odgovornosti drugih proizvođača.

Za slučaj da su promene u softveru drugih proizvođača sa isporukom noveverzije softvera drugog proizvođača takvog karaktera da veza između tog softvera i SMS software aplikativnog softvera više nije funkcionalna, SMS software ne snosi odgovornost za ovaj problem.

SMS software se ne može smatrati odgovornim za obezbeđivanje povezivanja standardnog SMS software aplikativnog softvera sa softverom drugih proizvođača. Povezivanje ovog tipa može biti predmet posebnih ugovora.

 

XII ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SMS software

Član 12

Korisnik uzima na korišćenje SMS software aplikativni softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i mogućnost da sadrži skrivene nedostatke.

SMS software ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz upotrebe, odnosno u vezisa upotrebom SMS software aplikativnog softvera, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka aplikativnog softvera, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled instalacije aplikativnog softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanj aaplikativnog softvera.

 

XIII VRSTE ODRŽAVANJA SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 13

Sticaocu prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera SMS software obezbeđuje, odnosno može da obezbedi održavanje SMS software aplikativnog softvera.

Pod održavanjem SMS software aplikativnog softvera podrazumeva se ustupanje prava na korišćenje određenih prerada SMS software aplikativnog softvera i pružanje određenih usluga savetodavne podrške potrebne za korišćenje SMS software aplikativnog softvera i njegovih određenih prerada.

Održavanje SMS software aplikativnog softvera može biti standardno i specijalno, a standardno održavanje može biti primarno i produženo.

 

XIV PRIMARNO STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

 

XIV.1 Obaveze SMS software

Član 14

Sticaocu prava na korišćenje određenog SMS software aplikativnog softvera (u daljem tekstu: ugovoreni SMS software aplikativni softver) SMS software trajno, neisključivo i neograničeno ustupa prava na korišćenje prerada ugovorenog SMS software aplikativnog softvera, koje SMS software u vremenu od 12 meseci od dana zaključenjaugovora o ustupanju prava na korišćenje SMS software aplikativnog softvera po potrebi proizvede radi usklađivanja obrada podataka podržanih tim aplikativnim softverom sa promenama propisa i radi otklanjanja eventualnih skrivenih nedostataka aplikativnog softvera (u daljemtekstu: ugovorene prerade), i to za broj, vrstu I mesta pristupa i pod istim uslovima i ograničenjima i sa istim isključenjima od govornosti kao za ugovoreni SMS software aplikativni softver.

SMS software se obavezuje da preradu ugovorenog SMS software aplikativnog softvera izradi u što kraćem roku od promene propisa, odnosno od eventualnog zapažanja skrivenih nedostataka.

 

Član 15

SMS software se obavezuje da o izradiugovorenihpreradaobaveštavasticaocapravaprekosvog Internet sajta www.smssoftware.rs, odnosnonadrugipogodannačin.

Radikorišćenjapravanaugovoreneprerade, SMS software ćesticaocupravaomogucitipristupsvom Internet sajtu za podršku, prekokogasticalacpravamožepreuzetiugovoreneprerade, informacije o izmenama u ugovorenomposlovnomsoftverui nova uputstva.

O parametrima za pristup Internet sajtu za podršku SMS software ćeobavestitisticaocapravananjegovzahtev.

Na posebanzahtevsticaocaprava SMS software ćeugovorenepreradedostavljatisticaocuprava e-mailomilipoštom.

 

Član 16

SMS software se obavezuje da u ugovoromdefinisanomperioduod dana zaključenjaugovora o ustupanjupravanakorišćenje SMS software aplikativnogsoftverapružasticaocupravauslugestandardnesavetodavnepodrškepotrebne za korišćenjeugovorenog SMS software aplikativnogsoftverainjegovihugovorenihprerada.

Pod standardnomsavetodavnompodrškomizprethodnogstava se podrazumeva:

 • telefonskapodrška,
 • podrškapreko Internet sajta SMS software za podrškui
 • rešenjeproblemanapodacimasticaocaprava, a u slučajuneophodnostii u poslovnimprostorijamasticaocaprava.

Pod telefonskompodrškompodrazumevaju se kraćetelefonskekonsultacije u vezisakorišćenjemugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera, kaoikraćauputstva za prevazilaženje u radu, u radnovreme SMS software-a.

Na pitanjasticaocaprava u vezisakorišćenjemugovorenog SMS software aplikativnogsoftverapostavljenapreko Internet sajta za podršku, SMS software ćeodgovoritiradnimdanom u roku od 24 sata.

Za slučajproblema u korišcenjuugovorenog SMS software aplikativnogsoftverakojenijemogućerešitiprekotelefona, SMS software ćepristupitirešavanjuintervencijomnapodacimakorisnika, a u slučajuneophodnostii u poslovnimprostorijamakorisnika, po dogovorusakorisnikom. Vremeodziva za ovuintervenciju ne možebitiduže od pet radnih dana posle dana u kojemsuprijavljeniproblemiukorišcenjuugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera.

 

XIV.2Obavezekorisnika

Član 17

Naknada za primarnostandardnoodržavanje SMS software aplikativnogsoftvera je uračunatauautorskunaknadu za korišćenjeugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera.

Izuzetno, ukolikoovlašćeno lice SMS software-aprilikomintervencijenapodacimakorisnikailiuposlovnimprostorijamakorisnikautvrdi da je do problema u korišcenjuugovorenog SMS softwareaplikativnogsoftveradošlousledneodgovarajućegkorišćenjasoftvera, nepouzdanogradaopreme,lošegnapajanja, lošemrežneinfra-strukture, odnosnoizbilokoguzrokaosimeventualnihskrivenihnedostataka u ugovorenom SMS software poslovnomsoftveru, korisnikćeplatitiovuusluguitroškoveprevoza po cenovniku SMS software-avažečemna dan prijavljivanjaproblema u korišćenjuugovorenogaplikativnogsoftvera, u roku od 8 dana od dana ispostavljenogračuna.

Korisnik je dužan da se pre pozivanja SMS software-ana intervenciju u smisluprethodnogstave obavesti o cenovniku SMS software-a.

Korisnik se obavezuje da u slučajukašnjenja u plaćanjuuslugeizstava 2. ovogČlanaplatiizateznukamatuobračunatu po zakonukojim se uređujevisina stope zateznekamate.

Izvršenjesvihdospelihfinansijskihobavezakorisnika je uslov za ostvarivanjepravanakorišćenjeugovorenihpreradaiuslugastandardnesavetodavnepodrške.

 

XVPRODUŽENO STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOGSOFTVERA

Član 18

Po istekuugovoromdefinisanogperioda SMS software cenastavitistandardnoodržavanjeugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera, ukolikokorisnikodluči da sa SMS software-om zaključiugovor o produženomstandardnomodržavanjuugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera.

Naknada za produženostandardnoodržavanjeugovorenog SMS software aplikativnogsoftveramožebitiugovorenanagodišnjem, polugodišnjem, kvartalnomilimesečnomnivou u iznosu koji zavisi od

 • Visine autorskenaknade za korišćenjeugovorenog SMS software aplikativnogsoftvera u vremezaključenjaugovora o produženomstandardnomodržavanju
 • Brojaračunaraiserveranakojim je softverinstaliran
 • Brojadislociranihinstalacija.
 • Veza SMS software aplikativnogsoftverasasoftveromdrugihproizvođača

Korisnik se obavezujeizvršavafinansijskeobaveze po ovomosnovu u roku od 8 dana od dana ispostavljanjaračuna. U slučajukašnjenja, korisnik je dužan da platizateznukamatuobračunatu po zakonukojim se uređujevisina stope zateznekamate.

 

Ukolikokorisnik ne izmiridospeleobavezeduže od 60 dana, SMS software ćesmatrati da je korisnikjednostranoraskinuougovor o održavanju

 

XVISPECIJALNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG SMS software APLIKATIVNOG SOFTVERA

Član 19

Ukolikokorisnikimapotrebu za održavanjemugovorenog SMS software aplikativnogsoftverasakraćimvremenomodzivailisaposebnimzahtevima, o tome se možezaključitiposebanugovor.

 

XVIIIZRADA APLIKATIVNOG SOFTVERA PO NARUDŽBINI

Član 20

Izradapreradaugovorenog SMS software aplikativnogsoftveranazahtevkorisnika, osimpreradaizrađenih po osnovuodržavanja SMS software aplikativnogsoftvera, kaoiizradaaplikativnogsoftvera za specifičnepotrebekorisnika, mogubitipredmetposebnogugovora.

Ukoliko se u pismenojformi ne ugovoridrugačije, aplikativnisoftverizprethodnogstava SMS softwareustupanakorišćenje pod zakonskimuslovima koji važe za ustupanjeračunarskihprogramaopštenamenei pod uslovimaiograničenjimautvrđenimOpštimuslovimaiugovorom.

Ukolikoizričitonijeugovorenodrugačije, SMS software imapravo da u neophodnoj meri korigujeugovorenirok za izradusoftveraizstava 1. OvogČlana, akodođe do izmenepropisakojazahtevahitnupreradu SMS software aplikativnogsoftveraizstandardneponude.

 

 

 

 

 

XVIIIPRUŽANJE DRUGIH USLUGA POTREBNIH ZA KORIŠĆENJE SMS software APLIKATIVNOGSOFTVERA

Član 21

Na zahtevkorisnika SMS software ćekorisnikupružitiuslugeobukekadrova, instalacijesoftvera,postavkesoftveraidrugekonsultantskeitehničkeuslugepotrebne za korišćenje SMS software aplikativnogsoftvera, nanačini u roku po dogovoru.

Postizanjemdogovoraizprethodnogstavakorisnikpotvrđuje da je upoznatsacenovnikomusluga SMS software.

Za uslugeizprethodnogstavaovogČlanakorisnikćeplatitinaknadu u visini, nanačini u rokovimaodređenimcenovnikomusluga SMS software-avažećim u vremepostizanjadogovora. Ukolikousluganijepredviđenacenovnikom o vršenjuuslugeće se zakljucitipisaniugovor.

O izvršenojusluzisačiniće se zapisnik, naosnovukojegće SMS software ispostavitiračunkorisniku.Izuzetno, ukoliko se ispostavi da je potreba za pružanjemuslugenastalanekomgreškom SMS software-a, SMS software je nećenaplatiti.

Ukoliko SMS software izvršiobukuoperatera, pa nakonizvesnogvremenadođe do promenekadrovakoji koriste SMS software aplikativnisoftver, tada SMS software nazahtevkorisnikamožeponovoizvršitiobuku.

Nova obuka je predmetnovogposla. Nijeobaveza SMS software da u okvirutroškovavećizvršeneobukeponovovršiobukunovihkadrova.

 

XIXOBAVEŠTENJA O OPŠTIM USLOVIMA I POSLOVNIM MOGUĆNOSTIMA SMS software-a

Član 22

Zainteresovanisubjektimogu da se obrate SMS software-u u slučajubilokakvihnedoumicailiprimedbinaOpšteuslove.

Pored toga mogu da se obaveste o poslovnimmogućnostima SMS software-a,telefonomipreko Internet sajta www.smssoftware.rs.

 

XXOBJAVLJIVANJE I VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 23

Opštiuslovi se objavljujuna Internet sajtu www.smssoftware.rsivažepočevodnarednog dana oddanaobjavljivanja, pa do objavljivanjanasajtuobaveštenja da suprestali da važe, ili do njihovogstavljanja van snagedrugimopštimuslovima, ili do gašenjasajta.

AkosuOpštiuslovi deo ugovora, odnosnoakosupisanomizjavomprihvaćeniodstranesubjektakojem se SMS software aplikativnisoftverdajenaprobnokorišćenje, bez obziranaodredbuprethodnogstava, važedokvažiugovor, odnosnodokobavezujepisanaizjavasubjektakojem se SMS software  aplikativnisoftverdajenaprobnokorišćenje.

 

U Beogradu, 01.01.2012.                                                                              SMS software

SilvijaPopović, direktor

 

Povezane novosti