SMS Software

Obračun zarada - novi način obračuna

Novi nacin obracuna i predaje propisanih obrazaca zahtevao je izradu potpuno novog programa zarada "EZARADE".                                                
                                                                                
Propisan je niz novih sifara za koje dobijate odgovarajuce sifarnike prilikom instalacije programa:                                                           

  •  Sifarnik vrsta PD prijave                                                     

  • Sifarnik izmena PD prijave                                                    

  •  Sifarnik vrsta isplatilaca                                                    

  • Sifarnik vrsta identifikacije radnika                                         

  • Sifarnik vrsta primalaca                                                      

  • Sifarnik vrsta prihoda                                                        

  • Sifarnik vrsta olaksica                                                       

  • - Sifarnik vrsta beneficiranog staza                                            

Pregled i eventualne izmene i dopune omogucene su u opciji "Sifre na obrascima" u okviru sifarnika.                                        
                                                                                
Za prelaz sa prethodnog programa neophodno je prilagoditi postojece podatke o  radnicima i vrstama obracuna novom programu.                                    
                                                                                
1. Pomocne funkcije -> dopunske sifre                                           
   Potrebno je uneti podatke za inicijalno dopunsko sifriranje radnika          
   1.1 Izvor sredstava - 99 (osim za budzetske korisnike)                       
   1.2 Redosled u imenu - [I]me+prezime ili [P]rezime+ime (za elektronsku predaju neophodno je odvojeno navesti ime i prezime;     
        ovde treba navesti prethodni nacin popunjavanja)                        
   1.3 Tip identifikacije - "1" (maticni broj)                                  
   1.4 Sifra primaoca - "01" (zaposleni)                                        
   Za 1.3 i 1.4 popuniti karakteristike za vecinu radnika, a izuzetke oznaciti  
   kroz sifarnik radnika.                                                       
                                                                                
2. Sifarnici -> radnici                                                         
   Alt_V - Azuriranje osnovne vrste obracuna                                    
   Popuniti konverzionu tabelu i pustiti obradu (Alt_O).                        
   Alt_P - formira spisak prethodno koriscenih vrsta obracuna u firmi.